همکار آموزشی مورد تائید گروه مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران جهت برگزاری دوره های مدیریت کیفیت و صنایع غذایی و دریافت تقدیرنامه از انجمن علمی علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهران

 

 

نیاز به مشاوره دارم!