مجوز فعالیت آموزشی از خانه صنعت، معدن و تجارت

مجوز فعالیت آموزشی از خانه صنعت، معدن و تجارت با موضوع فعالیت و ارائه خدمات آموزشی (حضوری و مجازی) در زمینه های صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، مدیریت و فنآوری اطلاعات، افزایش مهارت و کار آفرینی، ایمنی محیط کار و مدیریت کیفیت و استاندارد

(شماره مجوز 3/7/7936)

نیاز به مشاوره دارم!