مرکز آموزش علم و صنعت ایکاد به عنوان نماینده و همکار آموزشی آکادمی معتبر بین المللی Audiso کشور چک

با توجه به اهداف و چشم انداز موسسان مرکز آموزش علم و صنعت ایکاد که نوآوری در آموزش، کیفیت در محتوای آموزشی و اعتبار گواهینامه های ارائه شده به دانش پژوهان در سطح بین المللی می باشد، لذا این مرکز با توجه به ممیزی های انجام شده و بررسی کیفیت، محتوای آموزشی و رزومه و مدرک تحصیلی و تخصص اساتید و مدیران این مرکز در حال حاضر به عنوان نماینده و همکار آموزشی این نهاد معتبر بین المللی صدور گواهینامه های آموزشی در ایران در حال فعالیت می باشد.

نیاز به مشاوره دارم!