مرکز آموزش علم و صنعت ایکاد به عنوان نماینده و همکار آموزشی آکادمی معتبر بین المللی Equal Assurance کشور استرالیا

 

 اکوال اشورنس (Equal Assurance) استرالیا، ارائه دهنده خدمات ثبت و صدور گواهینامه های بین المللی از سال 1974 تحت اعتبار نهاد اعتباردهی استرالیا و نیوزلند (JAS-ANZ) - عضو انجمن بین المللی نهادهای اعتباردهنده IAF ( بالاترین مرکز اعتباربخشی گواهینامه ها )می باشد.

با توجه به اهداف و چشم انداز موسسان مرکز آموزش علم و صنعت ایکاد که نوآوری در آموزش، کیفیت در محتوای آموزشی و اعتبار گواهینامه های ارائه شده به دانش پژوهان در سطح بین المللی می باشد، لذا این مرکز با توجه به ممیزی های انجام شده و بررسی کیفیت، محتوای آموزشی و رزومه و مدرک تحصیلی و تخصص اساتید و مدیران این مرکز، در حال حاضر به عنوان نماینده و همکار آموزشی این نهاد معتبر بین المللی صدور گواهینامه های آموزشی در ایران در حال فعالیت می باشد.

Equal Assurance کنفدراسیونی از همکاران بین المللی اکردیت متشکل از مراکز مدیریتی مستقل، نظرات، منابع و شبکه های مشترک می باشد. رویکرد EA شامل ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه های آموزشی به نحوی است که تجارت مطمئن و اعتبار آموزشی را برای سازمان شما تضمین می نماید. 

نیاز به مشاوره دارم!